THÔNG BÁO II

Đại dịch Covid 19 tiếp tục phát triển một cách quá nguy hiểm và khó lường. Vì lý do đó, Westminster Aikikai chúng tôi buộc lòng tiếp tục tạm ngưng mọi hoạt động cho đến hết ngày Thứ Sáu, 24/04/2020. Sau ngày đó, tất cả sẽ còn tùy thuộc vào tình hình diễn biến ra sao.

Tuy đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải đặt sự an toàn của học viên và ban Huấn luyện lên trên hết, rất mong quý vị thông cảm.

Mời quý vị tiếp tục thường xuyên thăm viếng trang web Tenshinkai.com để được cập nhật, hoặc liên lạc chúng tôi tại số (714) 803-1864, hay địa chỉ e-mail dangthongphong@yahoo.com.

Xin cám ơn,
Đặng Thông Phong

NOTICE II

The Covid 19 pandemic continues to develop in such a way that is both extremely dangerous and unpredictable. Therefore, we at Westminster Aikikai find ourselves forced to continue suspending all activities until Friday, April 24, 2020, inclusive. After that date, it will all depend on how the situation progresses.

A tough decision as it may be, we must put the safety of our students and that of the training staff foremost. We dearly hope you will understand.

Please continue to regularly visit our website, Tenshinkai.com, for updates. You can also contact us at (714) 803-1864, or email address, dangthongphong@yahoo.com

Thank you,
Dang Thong Phong